Administrator danych:

W ramach naszej działalności ochrona danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów ma dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Niniejsza informacja opisuje zasady, którymi kierujemy się w ramach Grupy Kapitałowej „Schiever ”, w tym informujemy dlaczego zbieramy dane osobowe, do jakich celów je używamy, komu możemy je przekazać, jakie są prawa związane z danymi osobowymi. Schiever Polska Sp. z. o. o z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64, 60-311 Poznań, wraz ze spółką:

 • Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64 , 60-311 Poznań

tworzy Grupę Kapitałową „Schiever”, która na rynku polskim prowadzi działalność handlową w ramach sieci centrów handlowych funkcjonujących pod markami „Auchan” oraz bi1.

Każdy z wyżej wymienionych członków Grupy Kapitałowej „Schiever” jest Administratorem danych osobowych odpowiednio do swojej bazy klientów, podmiotów których dane przetwarza.

W ramach Grupy Kapitałowej Schiever Polska powołano jednego wspólnego Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Poznaniu, 60-311 przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem Danych telefonicznie: 502035396 lub mailowo na adres:iod@schiever.com.pl

I. KIEDY I DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach i związanych z nimi procesach:

1.Celem realizacji pełnego zakresu naszych usług i obowiązków związanych ze sprzedażą Państwu towarów w naszych sklepach, w tym:

a) rejestracja przystąpienia do programu lojalnościowego

b) rejestracja w związku z przystąpieniem do programu newsletter

c) udział w konkursach i loteriach organizowanych przez podmioty Grupy Kapitałowej „Schiever”

d) kontakt z Administratorem w sprawie zgłoszenia skargi, wyrażenia opinii

e) dostarczenie zakupionego towaru wielkogabarytowego do domu klienta

f) zgłaszanie reklamacji klientów artykułów zakupionych w naszych sklepach

g) korzystanie przez Klientów z wszelkich uprawnień konsumenckich w tym odstąpienie od umowy, rękojmia

h) zawarcie umowy sprzedaży – wystawianie faktur

i) rejestracja konta użytkownika w „wypożyczalni”

2. Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

a) rejestracja wizerunku klientów w związku z monitoringiem wizyjnym

3. Celem podjęcia i wykonywania pracy na rzecz podmiotów grupy kapitałowej „Schiever” na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych:

a) wysłanie aplikacji w związku z prowadzoną rekrutacją do pracy w naszych spółkach

b) gromadzenie dokumentacji pracowniczej oraz dokumentacji związanej z realizacją i rozliczaniem umów cywilno-prawnych

4. Celem realizacji działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej „Schiever”:

a) zawieranie umów z dostawcami towarów lub wykonawcami różnego rodzaju usług na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej „Schiever”

b) zawieranie umów z podmiotami będącymi najemcami lokali i miejsc handlowych w pasażach galerii sklepów,

c) zawieranie umów bądź zlecanie prac serwisowych,

d) zawieranie innych umów związanych z prowadzoną przez podmioty Grupy Kapitałowej „Schiever” działalności gospodarczej

e) zawieranie umów dotyczących działalności związanej z wynajmem samochodów i innych artykułów.

II. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH TO:

Ad 1 lit. a – zgoda wyrażona przez klienta- art. 6 ust 1 li.t a i art. 22 ust1 lit. c RODO

Ad 1 lit. b do c – zgoda wyrażona przez klienta art. 6 ust 1 lit a RODO

Ad 1 lit. d do i – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Ad.2 -prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust 1. Lit f) RODO

Ad.3 . przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wykonania obowiązków Administratora i jego szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Ad.4 – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jeśli wyrażają Państwo dodatkową dobrowolną zgodę wówczas możemy przetwarzać Państwa dane w celu wysyłania Państwu informacji handlowych na temat naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług za pośrednictwem marketingu bezpośredniego (wysyłka sms, newsletter)- (art. 10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Ponadto, jeśli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w celu dopasowania naszej oferty handlowej dla Państwa indywidualnych preferencji, nasz system informatyczny może uwzględniać Państwa preferencje, udzielać Państwu rabatów/bonusów cenowych bądź proponować inne towary lub usługi na preferencyjnych warunkach. (art. 22 RODO).

III.ODBIORCY DANYCH:

W niektórych przypadkach, gdzie będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług, transakcji sprzedażowych lub innego obowiązku prawnego będziemy uprawnieni do przekazania, ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców tj.:

 • Pracownicy Administratora oraz pracownicy spółek należących do Grupy Kapitałowej „Schiever”
 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, telekomunikacyjne, prawne, finansowe, doradcze, agencje reklamowe, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e mail, sms,
 • Inni odbiorcy danych np. firmy świadczące usługi kurierskie , pocztowe, firmy logistyczne, transportowe, firmy realizujące płatności bankowe i za pomocą kart płatniczych i kredytowych,
 • Agencje rekrutacyjne, portale internetowe związane z rekrutacją, instytucje dostarczające szkolenia programy motywacyjne,
 • Agencje ochrony w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
 • Organy publiczne w tym organy nadzoru sanitarnego, fitosanitarnego, weterynaryjnego, urzędy skarbowe, Policji, organy ścigania w związku z prowadzonymi postępowaniami.

IV. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo, w tym:

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 1. lit a do c – przez okres korzystania przez Państwa z naszych kart lojalnościowych, zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz rozliczenia konkursów i loterii , w których wzięliście Państwo udział,

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 1. lit d do g – do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz innych naszych zobowiązań z tytułu sprzedanych Państwu towarów i usług,

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 1. lit i – do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży Państwu towarów i usług, wynajmu samochodów i innych produktów.

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 2 – przez okres 3 miesięcy od czasu nagrania monitoringu,

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 3 – przez okres przewidziany przepisami regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

Dane osobowe zbierane w celach opisanych w pkt. I . 4 – przez okres do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających z zawartych umów oraz przedawnienia się wzajemnych praw i obowiązków ich stron.

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

1.Prawo dostępu do danych osobowych

Macie Państwo prawo żądać od nas informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak , macie Państwo prawo do otrzymania od nas informacji jak je przetwarzamy.

2.Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub niekompletne, macie Państwo prawo prosić o ich aktualizację lub uzupełnienie.

3.Prawo do usuwania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Macie Państwo prawo zażądać skasowania swoich danych jeśli:

 • nie są konieczne do celu przetwarzania, w którym zostały powierzone
 • wycofali Państwo zgodę na ich przetwarzania
 • zostały przetworzone niezgodne z prawem,
 • sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu i nie ma istniejących przyczyn przetwarzania
 • dane muszą być usunięte w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z prawa UE lub prawa właściwego dla Administratora.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych

Macie Państwo do żądania ograniczeń przetwarzania jeśli,

 • Dane osobowe nie są dokładne lub
 • Ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem ale nie odmawiacie Państwo usunięcia takich danych jedynie ograniczyć przetwarzanie danych lub
 • Nie potrzebujemy dłużej Państwa danych do celów w jakich były przetwarzane ale prosicie Państwo o dostarczenie ich w celu określenia, wykonania lub obrony praw lub
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu i nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes przeważa nad Państwa uzasadnionymi interesami.

5.Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych lub gdy przetwarzanie następuje na podstawie wyrażonej zgody macie Państwo prawo do tzw. przenoszenia tych danych, w tym do przesłania tych danych innemu administratorowi po otrzymaniu ich w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.

6.Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, jest zgodne z prawem.

7.Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważacie Państwo że sposób przetwarzania Państwa danych osobowych narusza zasady ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać kontaktując się z nami:

 • drogą e mail wysyłając maila na adres: schiever@schiever.com.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres Schiever Polska Sp. z.o.o z siedzibą 60-311 Poznań , ul. Grunwaldzka 64

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy lub wykonania usługi, przystąpienia do programu lojalnościowego, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania realizacji celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe.

VII. ZMIANY W INFORMACJI I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadku wprowadzenia niezbędnych zmian wprowadzenia nowych projektów, usług zmian procedur, niniejsza Informacja o Ochronie danych osobowych będzie musiała ulec zmianie. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji w zależności od potrzeb. Zmiany zostaną uwzględnione w niniejszym dokumencie. W związku z tym prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby zapoznać się z aktualnymi treściami w informacji o ochronie danych osobowych.